Singapore 1-0 Myanmar (cup AYA bank, Singapore vào chung kết với Việt Nam ngày 6/6/2016)

Singapore 1-0 Myanmar 

cup AYA bank

Singapore vào chung kết với Việt Nam ngày 6/6/2016