Công Phượng tập riêng ngày 5/6 | ĐTVN Thầy trò Hữu Thắng tươi hết cỡ trước chung kết tối 6/6/2016

Công Phượng tập riêng ngày 5/6 | 

Thầy trò Hữu Thắng tươi hết cỡ trước chung kết 

tối 6/6/2016