Mạc Hồng Quân | Kỳ Hân | Khánh Ly có con trai

Mạc Hồng Quân không đòi Khánh Ly xét nghiệm ADN 

| Kỳ Hân 

Mạc Hồng Quân | Kỳ Hân | Khánh Ly có con trai