HLV Hữu Thắng giỏi hơn HLV Miura ?!

HLV Hữu Thắng giỏi hơn HLV Miura ?!